首页 | 诗文 | 作者 | 名句 | 典籍 | 成语 | 其他
精选诗集

著名诗人
最近更新诗词
唐朝李白李白
渡远荆门外,来从楚国游。
山随平野尽,江入大荒流。
月下飞天镜,云生结海楼。
仍怜故乡水,万里送行舟。
dù yuǎn jīng mén wài ,lái cóng chǔ guó yóu 。渡远荆门外,来从楚国游。
shān suí píng yě jìn ,jiāng rù dà huāng liú 。 山随平野尽,江入大荒流。
yuè xià fēi tiān jìng ,yún shēng jié hǎi lóu 。 月下飞天镜,云生结海楼。
réng lián gù xiāng shuǐ ,wàn lǐ sòng háng zhōu 。 仍怜故乡水,万里送行舟。
渡远荆门外,来从楚国游。 山随平野尽,江入大荒流。 月下飞天镜,云生结海楼。 仍怜故乡水,万里送行舟。
唐朝白居易白居易
江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?

江南忆,最忆是杭州。山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。何日更重游!

江南忆,其次忆吴宫。吴酒一杯春竹叶,吴娃双舞醉芙蓉。早晚复相逢!

jiāng nán hǎo ,fēng jǐng jiù céng ān 。rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ ,chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán 。néng bú yì jiāng nán ?江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?
jiāng nán yì ,zuì yì shì háng zhōu 。shān sì yuè zhōng xún guì zǐ ,jun4 tíng zhěn shàng kàn cháo tóu 。hé rì gèng zhòng yóu ! 江南忆,最忆是杭州。山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。何日更重游!
jiāng nán yì ,qí cì yì wú gōng 。wú jiǔ yī bēi chūn zhú yè ,wú wá shuāng wǔ zuì fú róng 。zǎo wǎn fù xiàng féng ! 江南忆,其次忆吴宫。吴酒一杯春竹叶,吴娃双舞醉芙蓉。早晚复相逢!
江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南? 江南忆,最忆是杭州。山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。何日更重游! 江南忆,其次忆吴宫。吴酒一杯春竹叶,吴娃双舞醉芙蓉。早晚复相逢!
唐朝杜甫杜甫
江上被花恼不彻,无处告诉只颠狂。
走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床。

稠花乱蕊畏江滨,行步欹危实怕春。
诗酒尚堪驱使在,未须料理白头人。

江深竹静两三家,多事红花映白花。
报答春光知有处,应须美酒送生涯。

东望少城花满烟,百花高楼更可怜。
谁能载酒开金盏,唤取佳人舞绣筵。

黄师塔前江水东,春光懒困倚微风。
桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红?

黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。
留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

不是爱花即欲死,只恐花尽老相催。
繁枝容易纷纷落,嫩蕊商量细细开。
jiāng shàng bèi huā nǎo bú chè ,wú chù gào sù zhī diān kuáng 。江上被花恼不彻,无处告诉只颠狂。
zǒu mì nán lín ài jiǔ bàn ,jīng xún chū yǐn dú kōng chuáng 。 走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床。
chóu huā luàn ruǐ wèi jiāng bīn ,háng bù yī wēi shí pà chūn 。 稠花乱蕊畏江滨,行步欹危实怕春。
shī jiǔ shàng kān qū shǐ zài ,wèi xū liào lǐ bái tóu rén 。 诗酒尚堪驱使在,未须料理白头人。
jiāng shēn zhú jìng liǎng sān jiā ,duō shì hóng huā yìng bái huā 。 江深竹静两三家,多事红花映白花。
bào dá chūn guāng zhī yǒu chù ,yīng xū měi jiǔ sòng shēng yá 。 报答春光知有处,应须美酒送生涯。
dōng wàng shǎo chéng huā mǎn yān ,bǎi huā gāo lóu gèng kě lián 。 东望少城花满烟,百花高楼更可怜。
shuí néng zǎi jiǔ kāi jīn zhǎn ,huàn qǔ jiā rén wǔ xiù yàn 。 谁能载酒开金盏,唤取佳人舞绣筵。
huáng shī tǎ qián jiāng shuǐ dōng ,chūn guāng lǎn kùn yǐ wēi fēng 。 黄师塔前江水东,春光懒困倚微风。
táo huā yī cù kāi wú zhǔ ,kě ài shēn hóng ài qiǎn hóng ? 桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红?
huáng sì niáng jiā huā mǎn qī ,qiān duǒ wàn duǒ yā zhī dī 。 黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。
liú lián xì dié shí shí wǔ ,zì zài jiāo yīng qià qià tí 。 留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。
bú shì ài huā jí yù sǐ ,zhī kǒng huā jìn lǎo xiàng cuī 。 不是爱花即欲死,只恐花尽老相催。
fán zhī róng yì fēn fēn luò ,nèn ruǐ shāng liàng xì xì kāi 。 繁枝容易纷纷落,嫩蕊商量细细开。
江上被花恼不彻,无处告诉只颠狂。 走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床。 稠花乱蕊畏江滨,行步欹危实怕春。 诗酒尚堪驱使在,未须料理白头人。 江深竹静两三家,多事红花映白花。 报答春光知有处,应须美酒送生涯。 东望少城花满烟,百花高楼更可怜。 谁能载酒开金盏,唤取佳人舞绣筵。 黄师塔前江水东,春光懒困倚微风。 桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红? 黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。 留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。 不是爱花即欲死,只恐花尽老相催。 繁枝容易纷纷落,嫩蕊商量细细开。
宋朝苏轼苏轼
元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。
庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

yuán fēng liù nián shí yuè shí èr rì yè ,jiě yī yù shuì ,yuè sè rù hù ,xīn rán qǐ háng 。niàn wú yǔ wéi lè zhě ,suí zhì chéng tiān sì xún zhāng huái mín 。huái mín yì wèi qǐn ,xiàng yǔ bù yú zhōng tíng 。元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。
tíng xià rú jī shuǐ kōng míng ,shuǐ zhōng zǎo 、xìng jiāo héng ,gài zhú bǎi yǐng yě 。hé yè wú yuè ?hé chù wú zhú bǎi ?dàn shǎo xián rén rú wú liǎng rén zhě ěr 。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。
元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。
隋朝辛弃疾辛弃疾
茅檐低小,溪上青青草。
醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?
大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。
最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

máo yán dī xiǎo ,xī shàng qīng qīng cǎo 。茅檐低小,溪上青青草。
zuì lǐ wú yīn xiàng mèi hǎo ,bái fā shuí jiā wēng ǎo ? 醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?
dà ér chú dòu xī dōng ,zhōng ér zhèng zhī jī lóng 。 大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。
zuì xǐ xiǎo ér wáng lài ,xī tóu wò bāo lián péng 。 最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。
茅檐低小,溪上青青草。 醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪? 大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。 最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。
宋朝李清照李清照
暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留。
何须浅碧深红色,自是花中第一流。
梅定妒,菊应羞,画阑开处冠中秋。
骚人可煞无情思,何事当年不见收。àn dàn qīng huáng tǐ xìng róu ,qíng shū jì yuǎn zhī xiāng liú 。暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留。
hé xū qiǎn bì shēn hóng sè ,zì shì huā zhōng dì yī liú 。 何须浅碧深红色,自是花中第一流。
méi dìng dù ,jú yīng xiū ,huà lán kāi chù guàn zhōng qiū 。 梅定妒,菊应羞,画阑开处冠中秋。
sāo rén kě shà wú qíng sī ,hé shì dāng nián bú jiàn shōu 。 骚人可煞无情思,何事当年不见收。
暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留。 何须浅碧深红色,自是花中第一流。 梅定妒,菊应羞,画阑开处冠中秋。 骚人可煞无情思,何事当年不见收。
唐朝刘禹锡刘禹锡
巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。
怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。
今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

bā shān chǔ shuǐ qī liáng dì ,èr shí sān nián qì zhì shēn 。巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。
huái jiù kōng yín wén dí fù ,dào xiāng fān sì làn kē rén 。 怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。
chén zhōu cè pàn qiān fān guò ,bìng shù qián tóu wàn mù chūn 。 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。
jīn rì tīng jun1 gē yī qǔ ,zàn píng bēi jiǔ zhǎng jīng shén 。 今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。
巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。 怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。 今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。
唐朝王维王维
山中相送罢,
日暮掩柴扉。
春草明年绿,
王孙归不归?

shān zhōng xiàng sòng bà ,山中相送罢,
rì mù yǎn chái fēi 。 日暮掩柴扉。
chūn cǎo míng nián lǜ , 春草明年绿,
wáng sūn guī bú guī ? 王孙归不归?
山中相送罢, 日暮掩柴扉。 春草明年绿, 王孙归不归?
唐朝李商隐李商隐
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东。
身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。
嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬。

zuó yè xīng chén zuó yè fēng ,huà lóu xī pàn guì táng dōng 。昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东。
shēn wú cǎi fèng shuāng fēi yì ,xīn yǒu líng xī yī diǎn tōng 。 身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
gé zuò sòng gōu chūn jiǔ nuǎn ,fèn cáo shè fù là dēng hóng 。 隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。
jiē yú tīng gǔ yīng guān qù ,zǒu mǎ lán tái lèi zhuǎn péng 。 嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬。
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东。 身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。 隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。 嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬。
山一程,水一程,
身向榆关那畔行,夜深千帐灯。
风一更,雪一更,
聒碎乡心梦不成,故园无此声

shān yī chéng ,shuǐ yī chéng ,山一程,水一程,
shēn xiàng yú guān nà pàn háng ,yè shēn qiān zhàng dēng 。 身向榆关那畔行,夜深千帐灯。
fēng yī gèng ,xuě yī gèng , 风一更,雪一更,
guō suì xiāng xīn mèng bú chéng ,gù yuán wú cǐ shēng 聒碎乡心梦不成,故园无此声
山一程,水一程, 身向榆关那畔行,夜深千帐灯。 风一更,雪一更, 聒碎乡心梦不成,故园无此声
唐朝杜牧杜牧
江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微。
尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。
但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。
古往今来只如此,牛山何必独霑衣。

jiāng hán qiū yǐng yàn chū fēi ,yǔ kè xié hú shàng cuì wēi 。江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微。
chén shì nán féng kāi kǒu xiào ,jú huā xū chā mǎn tóu guī 。 尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。
dàn jiāng mǐng dǐng chóu jiā jiē ,bú yòng dēng lín hèn luò huī 。 但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。
gǔ wǎng jīn lái zhī rú cǐ ,niú shān hé bì dú zhān yī 。 古往今来只如此,牛山何必独霑衣。
江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微。 尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。 但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。 古往今来只如此,牛山何必独霑衣。
宋朝陆游
风卷江湖雨暗村,四山声作海涛翻。
溪柴火软蛮毡暖,我与狸奴不出门。

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。
夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。
fēng juàn jiāng hú yǔ àn cūn ,sì shān shēng zuò hǎi tāo fān 。风卷江湖雨暗村,四山声作海涛翻。
xī chái huǒ ruǎn mán zhān nuǎn ,wǒ yǔ lí nú bú chū mén 。 溪柴火软蛮毡暖,我与狸奴不出门。
jiāng wò gū cūn bú zì āi ,shàng sī wéi guó shù lún tái 。 僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。
yè lán wò tīng fēng chuī yǔ ,tiě mǎ bīng hé rù mèng lái 。 夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。
风卷江湖雨暗村,四山声作海涛翻。 溪柴火软蛮毡暖,我与狸奴不出门。 僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。 夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。
最近文学作品

表达的感情清明亚博体育平台官网

作者:未知

导语:淡淡浅浅的愁,藏在你清清亮亮的眸;想借一份温情,让你的世界永远天晴;爽朗变成你的个性,快乐成为你的专属。又是清明时节,愿你幸福安康!接下来小编整理了表达的感情清...

表达的感情清明亚博体育平台官网 导语:淡淡浅浅的愁,藏在你清清亮亮的眸;想借一份温情,让你的世界永远天晴;爽朗变成你的个性,快乐成为你的专属。又是清明时节,愿你幸福安康!接下来小编整理了表达的感情清

《在江南赠宋五之问》亚博体育平台官网原文

作者:未知

《在江南赠宋五之问》作者为唐朝文学家骆宾王。其亚博体育平台官网全文如下: 井络双源浚,浔阳九派长。沦波通地穴,输委下归塘。 别岛笼朝蜃,连洲拥夕涨。韫珠澄积润,让璧动浮光。 浮光...

《在江南赠宋五之问》亚博体育平台官网原文 《在江南赠宋五之问》作者为唐朝文学家骆宾王。其亚博体育平台官网全文如下: 井络双源浚,浔阳九派长。沦波通地穴,输委下归塘。 别岛笼朝蜃,连洲拥夕涨。韫珠澄积润,让璧动浮光。 浮光

古风·登高望四海亚博体育平台官网翻译赏析

作者:未知

《古风·登高望四海》作者为唐朝文学家李白。其全文如下: 登高望四海,天地何漫漫! 霜被群物秋,风飘大荒寒。 荣华东流水,万事皆波澜。 白日掩徂辉,浮云无定端。 梧桐巢燕雀...

古风·登高望四海亚博体育平台官网翻译赏析 《古风·登高望四海》作者为唐朝文学家李白。其全文如下: 登高望四海,天地何漫漫! 霜被群物秋,风飘大荒寒。 荣华东流水,万事皆波澜。 白日掩徂辉,浮云无定端。 梧桐巢燕雀

描写山水四季花鸟雨等的唯美亚博体育平台官网

作者:未知

1.春 阳春布德泽,万物生光辉----------汉乐府古辞《长歌行》 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀--------唐贺知章《咏柳》 天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳...

描写山水四季花鸟雨等的唯美亚博体育平台官网 1.春 阳春布德泽,万物生光辉----------汉乐府古辞《长歌行》 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀--------唐贺知章《咏柳》 天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳

描写菊花的经典亚博体育平台官网

作者:未知

宋范成大《重阳后菊花》 寂寞东篱湿露华, 依前金屋照泥沙。 世情儿女无高韵, 只看重阳一日花。 宋梅尧臣《残菊》 零落黄金蕊, 虽枯不改香。 深丛隐孤芳, 犹得车清觞。 明唐寅...

描写菊花的经典亚博体育平台官网 宋范成大《重阳后菊花》 寂寞东篱湿露华, 依前金屋照泥沙。 世情儿女无高韵, 只看重阳一日花。 宋梅尧臣《残菊》 零落黄金蕊, 虽枯不改香。 深丛隐孤芳, 犹得车清觞。 明唐寅

使至塞上亚博体育平台官网翻译及注释

作者:未知

使至塞上 唐代:王维 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 译文及注释 译文 乘单车想去慰问边关,路经的属...

使至塞上亚博体育平台官网翻译及注释 使至塞上 唐代:王维 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 译文及注释 译文 乘单车想去慰问边关,路经的属

清明节怀念亲人的亚博体育平台官网

作者:未知

导语:清明时节祭祀忙,细雨飘荡人悲伤。菊花满地心茫茫,清风难拂泪千行。先祖教诲在耳旁,跪拜叩首自难忘。唯愿天国享安康,人间幸福永绵长。接下来小编整理了清明节怀念亲...

清明节怀念亲人的亚博体育平台官网 导语:清明时节祭祀忙,细雨飘荡人悲伤。菊花满地心茫茫,清风难拂泪千行。先祖教诲在耳旁,跪拜叩首自难忘。唯愿天国享安康,人间幸福永绵长。接下来小编整理了清明节怀念亲

2019元宵节的亚博体育平台官网

作者:未知

元宵节与春节、清明节、端午节、中秋节一样,是中国传统节日,事实上其文化内涵和社会价值远远胜于其他节日,有着非同寻常的意义。下面是关于2019元宵节的亚博体育平台官网的内容,欢迎阅读...

2019元宵节的亚博体育平台官网 元宵节与春节、清明节、端午节、中秋节一样,是中国传统节日,事实上其文化内涵和社会价值远远胜于其他节日,有着非同寻常的意义。下面是关于2019元宵节的亚博体育平台官网的内容,欢迎阅读

三月的亚博体育平台官网句

作者:未知

导语:又到了阳春三月,花红柳绿的时节。万物复苏,呈现出生机勃勃的美丽景象。接下来小编整理了三月的亚博体育平台官网句,文章希望大家喜欢! 三月十三日游卞氏园 【作者:韩维】 窄径下...

三月的亚博体育平台官网句 导语:又到了阳春三月,花红柳绿的时节。万物复苏,呈现出生机勃勃的美丽景象。接下来小编整理了三月的亚博体育平台官网句,文章希望大家喜欢! 三月十三日游卞氏园 【作者:韩维】 窄径下

描写春雨的亚博体育平台官网词

作者:未知

春雨朦朦地下起来了,夹着丝丝缕缕的春风。春雨细细的,密密的,灰蒙蒙的,远处的山峦、大树、房屋,朦朦胧胧,就像浸在一片薄雾中。春雨,似雾非雾,似线非线,似有形又无形...

描写春雨的亚博体育平台官网词 春雨朦朦地下起来了,夹着丝丝缕缕的春风。春雨细细的,密密的,灰蒙蒙的,远处的山峦、大树、房屋,朦朦胧胧,就像浸在一片薄雾中。春雨,似雾非雾,似线非线,似有形又无形